Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Muzykologii UAM. Autorka dwóch monografii: Motet madrygałowy w protestanckich Niemczech I połowy XVII wieku (Poznań 2004) oraz Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku (Poznań 2014, ukazała się także w przekładzie na język angielski pod tytułem The Musical Culture of Polish Benedictine Nuns in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (Berlin 2018). Opublikowała także przekład traktatu Christopha Bernharda Tractatus compositionis augmentatus (Kraków 2004) oraz edycję Sanctimonialis autem femina. Magnificat, motety i pieśni na dwa chóry żeńskie z rękopisu L 1643 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (Sandomierz 2012). Ponadto ma w swoim dorobku liczne artykuły w najważniejszych polskich czasopismach muzykologicznych, rozdziały monografii wieloautorskich w językach polskim, niemieckim i angielskim oraz redakcje książek. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z postrzeganiem kultury muzycznej w jej rozlicznych kontekstach związanych z religią, duchowością, obyczajowością i życiem społecznym, prowadzi także badania źródłowe i repertuarowe na gruncie muzyki polskiej XVII i XVIII wieku.