Dr hab. Tomasz Jeż, prof. UW, studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotnie otrzymał stypendium DAAD na studia w Getyndze (1995/1996) i Berlinie (2000/2001). Po promocji doktorskiej (książka Madrygał w Europie północno-wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Semper 2003) został zatrudniony w Instytucie Muzykologii UW na stanowisku adiunkta. W ramach programu „Kolumb” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbył staż naukowy w Institutum Historicum Societatis Iesu w Rzymie (2007/2008), jego owocem jest książka Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013. Interesuje się problematyką recepcji repertuaru w źródłach muzycznych renesansu i baroku. Jest autorem 70 artykułów, poświęconych zagadnieniom źródłoznawczym, dyspersji repertuaru muzycznego oraz interpretacji zjawisk muzycznych tych epok ujmowanych w kontekstach: historycznym, heurystycznym i socjologicznym.