Absolwent Instytutu Muzykologii KUL, profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kierownik Zakładu Muzykologii Historycznej).

Od roku 2003 przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów przy Stowarzyszeniu „Kapela Jasnogórska”, inicjator i redaktor naczelny nutowej serii źródłowej Musica Claromontana, serii naukowej Musica Claromontana – Studia oraz Thesaurus Musicorum Silesiae (katalogi muzykaliów z terenu Śląska). Członek krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, członek Rady Naukowej serii Monumenta Musicae in Polonia przy Instytucie Sztuki PAN, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Dzieł Stanisława Moniuszki przy PWM w Krakowie. Współzałożyciel oraz zastępca redaktora naczelnego periodyku „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars”.

W badaniach naukowych koncentruje się na muzyce polskiej XVII-XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk klasztornych, głównie Jasnej Góry) oraz dziejach kultury muzycznej Śląska.