Doktor habilitowany w Instytucie Muzykologii UW. Autorka dwóch monografii: Oratoria Pasquale Anfossiego w Polsce (Warszawa 1996) oraz Księga Judyty w oratoriach włoskich epoki baroku (Warszawa 2017). Jej zainteresowania badawcze obejmują muzykę XVII, XVIII i XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kompozytorów włoskich w epoce baroku i klasycyzmu w takich gatunkach jak opera, oratorium czy kantata oraz polskiej kultury muzycznej tych stuleci. Publikowała artykuły w takich czasopismach jak „Muzyka”, „Barok”, „Polski Rocznik Muzykologiczny”, „Musicology Today”, „Res Facta Nova” czy „Interdisciplinary Studies in Musicology”, „Polski Rocznik Teologiczny”. Dwukrotnie przebywała na stypendium Fundacji Lanckorońskich w Rzymie (2000 i 2012), odbyła też liczne kwerendy w bibliotekach Rzymu, Mediolanu, Bolonii, Padwy i Wenecji w Centro di Studi sull’Italianità V. Branca przy Fondazione G. Cini. Obecnie prowadzi badania nad recepcją opery Venceslao do libretta Apostola Zena w I połowie XVIII wieku w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego Pasticcio. Ways of Arranging Attractive Operas.